Kernwapenvrije wereld in Regeerakkoord

Hieronder staat een gedeelte van de brief, die door NVMP aan de heren Remkes en Koolmees is gestuurd.

Geachte heren Remkes en Koolmees,

´Dit kabinet zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld’[i]. Met deze kernboodschap hebben de nu onderhandelende partijen in 2017 parlementaire geschiedenis geschreven: nog nooit vermeldde een Regeerakkoord wat ons land wil doen aan één van de grootste bedreigingen van de mensheid: kernwapens. Die inzet – maatschappelijk en politiek breed gesteund – is door minister Blok verder uitgewerkt, gericht op totale, verifieerbare kernontwapening cf. Artikel VI vanhet vrijwel universeel getekende Non-Proliferatie-verdrag (NPV, 1970). Voor het demissionaire kabinet ‘Rutte-III’ is het doen slagen van de 10e NPV-Toetsingsconferentie, januari a.s., topprioriteit, met ons land als vicevoorzitter en als‘aanjager en bruggenbouwer’[ii]. Zo’n rol is hard nodig, wantsinds 2017 is de internationale situatie danig verslechterd. Belangrijke verdragen (INF, Iran-deal, Open Skies) zijn opgezegd en er is een nieuwe wapenwedloop tussen de VS en Rusland gaande: voor astronomische bedragen moderniseren zij hun kernwapens en ontwikkelen nieuwe[iii]. Uitvoering vanartikel VI NPV lijkt zo nogverder weg en experts achten de kans op een nucleaire catastrofe groter dan ooit[iv].

Als breed maatschappelijk beraad voor een kernwapenvrije wereld vragen wij U daarom dringend om genoemde actieve inzet te intensiveren en concretiseren,teneindewereldwijd zoveel mogelijk politieke en maatschappelijke krachten te helpen bundelen om de kernwapenstaten ertoe te brengen eindelijk hun kernontwapeningverplichtingen na te komen, conform ook uitspraken van het ICJ (1996[v]). 

Lees de hele brief

Comments are closed.