We lijden aan strategisch analfabetisme

Bron: Universiteit van Leiden

We lijden aan strategisch analfabetisme’

Politieke, militaire en wetenschappelijke denkers hebben last van strategisch analfabetisme. Strategisch denken moet daarom een kerncompetentie worden bij de ministeries van BuZa en Defensie. Dit zei Isabelle Duyvesteyn, hoogleraar Strategische studies aan de Universiteit Leiden 10 juni in haar oratie.

Essentie van oorlog

Duyvesteyn betoogt dat we in de afgelopen twee decennia in belangrijke mate verleerd zijn om strategisch te denken. Strategisch denken gaat om het verbinden van gestelde doelen met de juiste middelen in internationale betrekkingen. Het vakgebied van strategische studies kent een lange traditie van het toepassen van wetenschappelijke methodes om regels en wetmatigheden van oorlogvoering te achterhalen. Sinds het begin van de negentiende eeuw is geprobeerd om op basis van nauwkeurige studie te doorgronden wat de essentie van oorlog was.

 

Complexe context van allianties en coalities

Maar tot vandaag de dag zijn er geen algemeen geldende wetmatigheden naar voren gekomen. Deze drang naar regels en principes staat, zo beargumenteert Duyvesteyn, gedegen strategisch denken in de weg. Strategisch denken schrijft uiteindelijk niet voor wat je precies zou moeten denken bij het voeren van oorlog maar biedt veel meer een kader over hoe na te denken over oorlog. Strategisch denken is moeilijk omdat het uitgaat van een langetermijnvisie die vaak niet te realiseren is in korte electorale cycli en in de complexe context van allianties en coalities. Toch is strategisch denken essentieel om buitenlands politieke doelstellingen te realiseren. Wat willen wij bijvoorbeeld met staten die geplaagd worden door gewapend conflict en hoe kunnen we bijdragen aan hun stabilisering?

Kerncompetentie strategische planning

Dit zijn sleutelvragen die een antwoord behoeven voor het ontwikkelen van een nieuwe en noodzakelijke strategische visie. De oplossing die Duyvesteyn aandraagt om tot meer strategisch denken te komen is het ontwikkelen van een kerncompetentie strategische planning als carrièretraject bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Ook is er een rol weggelegd voor onderwijs en onderzoek om bij te dragen aan een noodzakelijk debat over strategisch denken en de essentie van strategie.

Isabelle Duyvesteyn

Isabelle Duyvesteyn is bijzonder hoogleraar Strategische studies en internationale veiligheid aan de Universiteit Leiden, namens de Stichting Strategische Studies. Ze is ook universitair hoofddocent Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht

Comments are closed.