75 jaar Hiroshima en Nagasaki

Wij staan stil bij 75 jaar Hiroshima en Nagasaki: u ook?

 Op 6 en 9 augustus is het precies 75 jaar geleden dat de atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen. Beide steden werden bijna volledig verwoest en meer dan 210.000 mensen kwamen tijdens of vlak na deze bombardementen om. Deze doden vielen niet alleen door de enorme vuurbal die vanwege de extreem hoge tempratuur alles in de buurt verdampte, maar ook door een directe overdosis aan straling, besmet water en radioactieve regenbuien. Daarnaast droeg het wegvallen van iedere vorm van gezondheidzorg bij aan het onvoorstelbare lijden. Zelfs nu, 75 jaar later, hebben nog steeds 390.000 mensen in Japan te maken met de langetermijngevolgen van deze kernbommen.

Ondanks de verschrikkelijke gevolgen van kernwapens voor mensen, dieren en het milieu zijn er op dit moment nog steeds ongeveer 14.000 kernwapens in de wereld. De meeste van deze wapens zijn vele malen krachtiger dan de bommen die in Hiroshima en Nagasaki gebruikt werden en kunnen samen de aarde meerdere keren vernietigen. Ook op vliegbasis Volkel in Noord-Brabant liggen nog steeds Amerikaanse kernwapens. 

Bovendien neemt de rol van kernwapens in het veiligheidsbeleid van de kernwapenstaten, en in die van bondgenoten zoals Nederland, de laatste jaren toe. Belangrijke ontwapeningsverdragen, zoals het INF-verdrag, worden opgezegd. Ook weigert Nederland tot nu toe het VN-Verdrag dat kernwapens verbiedt te tekenen. De spanningen lopen weer op en de kans dat kernwapens worden ingezet, bewust of per ongeluk, neemt toe. 

Mede vanwege deze toenemende dreiging is het extra belangrijk om stil te staan bij het onvoorstelbare menselijke leed dat kernwapens veroorzaken en bij wat er 75 jaar geleden in Hiroshima en Nagasaki is gebeurd. Daarom vragen samenwerkende vredesorganisaties waaronder het Humanistisch Vredesberaad aan u om hierbij stil te staan. En zich o.a. actief tegen deze wapens verzetten door ondersteuning van politieke partijen en anti-kernwapens groeperingen die zich hiervoor inzetten en/of mee te doen aan demonstraties tegen kernwapens. 

Op 6 augustus staan we met zo veel mogelijk mensen stil bij de verschrikkingen die kernwapens hebben aangericht en geven we een duidelijk signaal dat kernwapens nooit meer gebruikt mogen worden. We zullen zowel op social media als op straat in actie komen, samen met lokale groepen in tientallen gemeenten. De kraanvolgel zal hierbij centraal staan. Wil je ook meedoen op 6 augustus? Kijk dan op www.nonukes.nl/75jaar voor meer informatie. 

Bestuur Humanistisch Vredesberaad

In memoriam Paul Kuiper

Tot onze grote spijt hebben wij afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Paul Kuiper. Paul overleed 13juli jl. na een korte ernstige ziekte en op 21 juli in Amsterdam begraven.
De bevlogen Kuiper was zeer betrokken bij de huidige samenleving.
Onderstaande tekst werd uitgesproken bij de uitvaart:

“De mens Paul: beheerst, wellevend en terughoudend kwam na  een goed gesprek naar voren als een bevlogen man, een man die oneerlijk handelen vasthoudend bestreed. Of het nu ging om een lokaal conflict of om een conflict waarbij de grote mogendheden een rol spelen op grond van de mensenrechten, hij analyseerde scherp.
Hij had oog voor het leed dan het Joodse volk was aangedaan maar had geen goed woord over het leed dat de Israëlische regering het Palestijnse Volk zo liet lijden.


Bij het Humanistisch Vredesberaad was dit onderwerp Kuipers grootste zorg en hij investeerde er veel energie in. Dit deed hij overigens ook bij gerelateerde organisaties:  Stelling nemen voor het Palestijnse volk, in overeenstemming met de uitspraken van de Verenigde Naties.
Daarnaast twitterde hij actief, o.a. met president Kagame van Rwanda over de democratie in dat land, of berichtte over scherpe journalistiek in Nederland. Hij schreef en herschreef mee in Wikipedia, zo zeer zelfs dat de polemiek ervoor zorgde dat hem de toegang tot Wikipedia werd ontzegd. Reizen naar Brussel over kernwapens of naar de VS over de herinrichting van de Verenigde Naties deed hij graag.


Ook onderhield hij contacten in Nederland, met lezingen voor afdelingen van de Humanistisch Verbond en in verzorgingshuizen over oorlog en vrede. Hij geloofde met hart en ziel dat vrede en mensenrechten mogelijk moesten zijn, als we de mensen en machthebbers maar konden overtuigen dat dat de enige weg naar een humane, vreedzame wereld is.

Zijn geloof in Europa, Verenigde Naties en de internationale rechtsorde was groot. Toen er verdeeldheid was over de “Europese grondwet”, vond hij dat moeilijk en onbegrijpelijk. In discussies daarover had hij wel respect voor aangevoerde tegenargumenten, maar bleef onwrikbaar vasthouden aan zijn eigen standpunt. Dat was Paul ten voete uit en die houding gaf weleens wat wrijving. Maar de mens Paul werd zeer gewaardeerd. Zijn kennis, zijn ervaring, inzet en zijn toezien op strikt taalgebruik liefst zonder anglicismen.

Pauls snelle overlijden overviel ieder, maar was voor hemzelf waarschijnlijk een goed einde na een rijk leven. Binnen de vredesbeweging zal hij zeer gemist worden. De eerste volgende keer bij de uitreiking van de prijs voor de Journalist voor de Vrede 2020 waar hij verantwoordelijk zou zijn voor de tekst en het voorlezen van het juryrapport. Maar ook zijn activiteiten op twitter en facebook hadden een eigen handschrift. In de komende tijd zullen er veel gesprekken zijn vol herinneringen aan Paul Kuiper binnen het Humanistisch Vredesberaad, over de vogelaar over zijn liefde voor taal en opera en de schoonheid van het leven, als tegenwicht tegen de ellende die hij onder ogen durfde zien. En wat mede zijn gevoel bepaalde, dat het met de wereld wel goed zou komen.

De volgende vier dichtregels van Henriëtte Roland Holst zijn op zijn lijf geschreven
De zachte krachten zullen zeker winnen 
in ’t eind — dit hoor ik als een innig fluistren 
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 
alle warmte zou verstarren van binnen. 

Bestuur Humanistisch Vredesberaad

Het einde van Palestina?

Joint letter by 1.080 parliamentarians from 25 European countries to European governments and leaders against Israeli annexation of West Bank Tekst vertaald uit de orginele publicatie

Wij, parlementariërs uit heel Europa, die zich inzetten voor een op regels gebaseerde wereldorde, delen onze ernstige bezorgdheid over het plan van president Trump voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en het nakende vooruitzicht van Israëlische annexatie van het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever. We maken ons grote zorgen over het precedent dat dit zou scheppen voor de internationale betrekkingen in het algemeen.
Al decennia lang promoot Europa een rechtvaardige oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict in de vorm van een tweestatenoplossing, in overeenstemming met het internationaal recht en relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Helaas wijkt het plan van president Trump af van internationaal overeengekomen parameters en principes. Het bevordert effectief permanente Israëlische controle over een gefragmenteerd Palestijns grondgebied, laat de Palestijnen geen soevereiniteit en geeft groen licht aan Israël om eenzijdig een groot deel van de Westelijke Jordaanoever te annexeren

Overeenkomstig het Trump-plan stelt het nieuwe regeerakkoord van Israël dat de regering met annexatie kan doorgaan op 1 juli 2020. Een dergelijke stap zal de vooruitzichten van de Israëlisch-Palestijnse vrede fataal zijn en zal de meest elementaire normen die internationaal betrekkingen, waaronder het VN-Handvest.
We zijn diep bezorgd over de impact van annexatie op het leven van Israëli’s en Palestijnen, evenals het destabiliserende potentieel in een regio voor de deur van ons continent. Deze zorgen zijn niet minder ernstig in een tijd waarin de wereld worstelt met de COVID-19-pandemie, de grootste collectieve noodsituatie waarmee we al decennia te maken hebben.

Toegevoegd: De meeste van deze nieuwe outposts dateren van sinds de tijd dat Trump president van de Verenigde Staten is. bron: https://peacenow.org.il/en/cabinet-approved-700-units-for-palestinians-last-year-in-practice-only-6-were
Teken de petitie

Als waardering voor Europa’s langetermijnengagement voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, vragen we de Europese leiders om daadkrachtig op te treden in antwoord op deze uitdaging. Europa moet het voortouw nemen bij het samenbrengen van internationale actoren om annexatie te voorkomen en de vooruitzichten van de tweestatenoplossing en een rechtvaardige oplossing voor het conflict veilig te stellen.
Europese vertegenwoordigers, waaronder de hoge vertegenwoordiger van de EU, Josep Borrell, hebben verklaard dat annexatie “niet onomstreden kon verlopen”. Wij staan hier volledig achter: het verwerven van grondgebied met geweld heeft geen plaats in 2020 en moet evenredige gevolgen hebben. Het niet adequaat reageren zou andere staten met territoriale aanspraken aanmoedigen om de basisbeginselen van het internationaal recht te negeren. De op regels gebaseerde wereldorde staat centraal in Europa’s eigen stabiliteit en veiligheid op lange termijn. We hebben een diepgaand belang en verantwoordelijkheid om het te beschermen.
Een duurzame oplossing voor het conflict moet voldoen aan de legitieme ambities en veiligheidsbehoeften en gelijke rechten van zowel Israëli’s als Palestijnen garanderen. Europa heeft de diplomatieke instrumenten om dit rechtvaardige doel te bevorderen en we staan klaar om dergelijke inspanningen te ondersteunen.

Wereldwijde uitgave aan kernwapens 2019

Het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens

     De Internationale Campagne voor het Afschaffen van Kernwapens (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) en haar partners hadden er al tien jaar lang voor gepleit. En op 7 juli 2017 keurde een overweldigende meerderheid van de landen van de wereld een verdrag goed dat een mijlpaal betekende: een wereldwijd akkoord om kernwapens te ver-bieden, officieel bekend als het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (UN Treaty on the Prohibition  of Nuclear Weapons, TPNW).

Dit verdrag verbiedt naties kernwapens te ontwikkelen, er proeven mee te nemen, ze te fabriceren, te vervoeren, te bezitten, op te slaan, te gebruiken of met het gebruik ervan te dreigen. Het verbiedt de landen ook toe te laten dat kernwapens op hun grondgebied worden gestationeerd. Tevens is het verboden anderen bij te staan bij, aan te moedigen tot of aan te zetten tot activiteiten als deze.

     Een natie die over kernwapens beschikt kan zich bij het verdrag aansluiten op voorwaarde dat ze toezegt deze te vernietigen volgens een juridisch bindend plan met een tijdslimiet. Evenzo kan een natie toetreden die de kernwapens van een andere natie op haar grondgebied huisvest, mits zij toezegt deze binnen een concreet aangegeven termijn te verwijderen. 
Naties zijn verplicht hulp te bieden aan alle slachtoffers van het gebruik en het beproeven van kernwapens en maatregelen te nemen om de besmette gebieden te saneren.  De preambule van het verdrag erkent de schade die wordt geleden door kernwapens, met inbegrip van de onevenredige effecten voor vrouwen en meisjes, en op inheemse volkeren overal op de wereld.

Het TPNW treedt in werking zodra 50 landen het hebben geratificeerd of ertoe zijn toegetreden.

In het rapport “Enough is Enough: 2019”, gepubliceerd door bovengenoemde ICAN, wordt gesignaleerd dat in 2019 naar schatting ca 72,9 miljard dollar is bersteed aan het ontwikkelen en instandhouden van kernwapens. De VS hebben hierin het grootste aandeel.

In een persbericht van 30 mei jl. signaleert de NVMP (Artsen voor Vrede) dat Nederland geen zeggenschap heeft bedongen over het gebruik van de kernwapens die opgeslagen liggen op de vliegbasis Volkel.
De NVMP refereert aan het regeerakkoord dat bepaalt dat Nederland zich actief inzet voor een kernwapenvrije wereld.
Een motie van SP’er Van Leemput, gesteund door de PvdA en GroenLinks, waarin de regering gevraagd wordt in het licht van het regeeerakkoord een plan te formuleren t.a.v het beleid inzake kernwapens wordt nog steeds niet in stemming gebracht. De reden: te weinig steun bij de coalitiepartijen.
Ook al wordt thans onze aandacht afgeleid door de coronacrisis, het blijft noodzakelijk te streven naar een kernvrije wereld, zeker met het oog op de herdenking van de atoombommen die 75 jaar geleden op Hirosjima en Nagasaki vielen.

Turkije doet strijd in Libië kantelen

LIBISCHE TROEPEN VECHTEN TEGEN STRIJDERS VAN HAFTAR IN DE REGIO SALAHADDIN. 

Het conflict in Libië heeft een nieuwe wending gekregen sinds de Turkse premier Erdogan zich ermee bemoeit. De voorheen kwakkelende Libische premier Sarraj wint terrein, al lijkt het einde van de oorlog nog niet in zicht.
Uit een artikel van ANA VAN ES, de Volkskrant van 20/05-2020
Met Turkse steun lijkt de Libische premier Fayez al Sarraj onverwacht aan de winnende hand in zijn land. Hij rukt op langs de grens met Tunesië, terwijl de troepen van zijn rivaal zich terugtrekken uit de hoofdstad Tripoli.

Het olierijke Libië is sinds de val van alleenheerser Moammar Kadhafi in 2011 in de greep van een slepende strijd om de macht. Maar waar die vroeger vooral werd uitgevochten door Libiërs zelf, zijn het tegenwoordig buitenlandse spelers die de uitkomst bepalen. ‘De drijfveren van de huidige oorlog zijn buitenlands,’ zegt Jalel Harchaoui, Libië-expert bij denktank Clingendael.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil zijn positie in het Middellandse Zee-gebied versterken. Bovendien is Erdogan geïnteresseerd in onderzeese gasvelden ten noorden van Libië. Geavanceerde drones en andere moderne wapens zijn daarom sinds begin dit jaar vanuit Turkije verscheept naar Sarraj in Tripoli. Erdogan leverde hem ook duizenden huurlingen.
Sarraj, de door de VN aangewezen premier van Libië die al jaren wankelt, blijkt dankzij de Turkse steun opgewassen tegen de troepen van Khalifa Haftar, zijn tegenstander uit de oostelijke stad Benghazi met wie hij sinds vorig jaar in oorlog is. Haftar wordt op zijn beurt gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten.

De Europese Unie stelt officieel dat militair ingrijpen in Libië ‘geen oplossing’ biedt. Om de smokkel van wapens naar het land te stoppen, heeft de EU onlangs een nieuwe militaire operatie afgekondigd in de Middellandse Zee, genaamd Irini. Het zou moeten gaan om een ‘duidelijke bijdrage om vrede te bevorderen’ in Libië. In de praktijk lijkt de nieuwe EU-missie echter vooral een poging om de Turkse wapenleveranties aan Sarraj te blokkeren, terwijl die aan Haftar ongehinderd kunnen passeren. De EU controleert namelijk alleen schepen en geen vliegtuigen. ‘Haftar krijgt zijn wapens uit de Emiraten per vrachtvliegtuig’, zegt Harchaoui. ‘Europa kijkt niet naar deze vliegtuigen.’
Lees het hele artikel van Ana van Es

Pompeo bezoekt Israël om annexatieplannen te bespreken (14 mei)

Annexatie bezet gebied mag niet, maar wat kan het schelen
naar een artikel van Carolien Roelants uit het NRC dd 18/05-2020

Het coalitieakkoord tussen Netanyahu’s Likud en Benny Gantz’ Blauw en Wit zegt dat de annexatie per 1 juli door de premier aan het kabinet kan worden voorgelegd, en vervolgens voor goedkeuring aan het parlement. En dat is vóór. Want ‘Land van Israël’.
Netanyahu heeft de laatste tijd herhaaldelijk annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever aangekondigd, in overeenstemming met president Trumps ‘Akkoord van de Eeuw’ voor Israël en de Palestijnen. (kaart Uitpers 2015)

Dat plan geeft Israël 30 procent van de Westelijke Jordaanoever, en de Palestijnen brokjes daartussenin die ze dan een staat mogen noemen. In januari bijvoorbeeld zei Netanyahu dat als hij weer premier werd, zijn regering „onmiddellijk” de Jordaanvallei en alle Israëlische nederzettingen zou annexeren. Maar dat was vóór de (derde en laatste) verkiezingen, en u en ik weten wat verkiezingsbeloften betekenen. Dus de vraag is nu: doet hij het of doet hij het toch niet?
Waarom heeft Netanyahu eigenlijk niet al eerder nederzettingen en/of de Jordaanvallei geannexeerd? Annexatie van veroverd gebied is in strijd met het internationaal recht. Dat is vastgelegd in het VN-Handvest (1945) en later bevestigd in resoluties 242 (1967) en 338 (1973) van de VN-Veiligheidsraad die aan de basis liggen van de tweestatenoplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Maar vooral omdat het niet mocht van de Amerikaanse bondgenoot.
De Amerikaanse bondgenoot heet nu Trump. Hij erkende in 2017 Jeruzalem als hoofdstad van Israël, inclusief bezet Oost-Jeruzalem dat de Palestijnen als hun hoofdstad claimen, hij erkende de annexatie van de bezette Syrische Golan, en schrapte het adjectief ‘bezet’ in officiële publicaties over Israël en de (bezette) gebieden. Netanyahu kon zijn gang gaan.

Maar minister van Buitenlandse Zaken Pompeo klonk woensdag tijdens een snel bezoek aan Israël opeens voorzichtig. Tegen de krant Israel Hayom zei hij de Israëlische leiders te hebben gemaand niets overhaast te doen maar „zich ervan te vergewissen dat de stap op de juiste manier wordt uitgevoerd en een uitkomst oplevert in overeenstemming met de vredesvisie” van Trump.

De Palestijnse president Abbas heeft aangekondigd alle akkoorden met Israël en de VS in de prullenbak te gooien als Netanyahu echt gaat annexeren. Maar daarmee heeft hij zo vaak gedreigd. De EU waarschuwt, maar ja, EU. De Arabische Liga is boos maar wie kan dat nou wat schelen. Maar de grote woede van de Jordaanse koning Abdullah doet er wél toe. Hij waarschuwde vorige week voor „enorm conflict” met zijn koninkrijk als Netanyahu zijn plan doorzet. Vergeet niet, Abdullah regeert een Palestijnse meerderheid en een slechte economie. In uiterste nood zou hij zijn vredesverdrag met Israël kunnen opzeggen.

Juli wordt het niet, denk ik. Maar van uitstel komt geen afstel. Trump biedt Netanyahu immers een kans uit duizenden om de tweestatenoplossing definitief de nek om te draaien – en een grote stap te zetten naar één apartheidsstaat.
Lees het artikel Carolien Roelants.


pandemie toont aan: geen plaats voor kernwapens

COVID-19-pandemie illustreert dat er geen plaats is voor kernwapens op de wereld

De wereldwijde impact van de recente COVID-19-pandemie illustreert dat er geen plaats is voor kernwapens op de wereld.
Wetenschappers hebben decennia lang gewaarschuwd voor de grote gevolgen van een wereldwijde pandemie, en zij werden genegeerd. Opnieuw luiden wetenschap en samenleving de noodklok tegen kernwapens.

De wereldwijde pandemie heeft aangetoond hoe onvoorbereid we zijn om met een catastrofe op wereldschaal om te gaan.  
De kernwapendreiging levert geen vergelijkbare crisis op. De gevolgen van een kernexplosie zijn in één klap desastreus. Herstellen van een kernoorlog is onmogelijk. Kernwapens laten geen curve zien die gaat afvlakken. Onze enige optie hierbij is preventie.

11mei 2020,  was het precies 25 jaar geleden dat het Non-ProliferatieVerdrag (NPV), dat het bezit van kernwapens beperkt, voor onbepaalde tijd werd verlengd. Daarom kwamen 80 internationale maatschappelijke organisaties, waaronder de NVMP,  tot een oproep aan staten die het NPV hebben ondertekend. 
zie ook “JOINT STATEMENT FROM CIVIL SOCIETY TO THE STATES PARTIES OF THE NUCLEAR NON-PROLIFERATION TREATY”

SOS Vluchtelingen

Klik op de volgende internet verwijzingen:
Bezoek onze facebook pagina voor uitleg
Teken de noodoproep

INTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE!

Op zaterdag 21 maart zal Nederland ondanks de corona-crisis toch de internationale dag tegen racisme en discriminatie vieren.

Het Comité 21 maart heeft weliswaar zijn landelijke demonstratie en manifestatie afgelast, om daarmee zijn bijdrage te leveren aan de bestrijding van het corona-virus; maar het zal in plaats daarvan een lang livestream-verslag van een indoor-bijeenkomst uitzenden vanuit een studio die verbonden is met het internet.

Het gehele programma is op zaterdag 21 maart van 14.00 – 15.30 uur te volgen via:
https://21maartcomite.nl/?page_id=1856
of via dit videokanaal  https://vimeo.com/event/26947/embed
Programma overzicht zaterdag 21 maart van 14.00 – 15.30 uur 

De bestrijding van het coronavirus loopt parallel met de bestrijding van het racismevirus,’ aldus de Amsterdammer Max van den Berg, prominent lid van het Comité 21 Maart. ‘Beide virussen treffen wereldwijd immers vooral de zwaksten en met hen zijn wij alle dagen solidair. Wij keren ons tegen de haatzaaierij van Geert Wilders en het chauvinisme van Thierry Baudet.’ Van den Bergs toespraak zal in het programma worden uitgezonden.
Ook vice-voorzitter Kitty Jong van de FNV zal in de uitzending te zien en te horen zijn. Natuurlijk gaat zij in op gevolgen van de coronacrisis voor mensen met een kwetsbare positie. Ook heeft zij aandacht voor discriminatie op de werkvloer en bij het uitnodigingsbeleid voor sollicitaties. 


Trumps vredesplan riekt naar apartheid

De apartheid treft niet alleen de Palestijnen maar ook de Arabieren, die nu (nog) in Israël wonen. Getuige de volgende berichten uit de Volkskrant.

Dit is het harde oordeel van een brief die donderdag werd gepubliceerd en ondertekend door vijftig voormalige regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken uit heel Europa. Bericht van Theo Koele uit de Volkskrant van 28 februari.
Het plan van president Trump ‘formaliseert de bestaande werkelijkheid in de bezette Palestijnse gebieden, waarin twee volkeren zonder gelijke rechten naast elkaar leven’, stellen de oud-bewindslieden. Lees het hele artikel.

Bovendien blijkt door het verschuiven van van de grens, waardoor de Palestijnen land zouden terug krijgen, Israël gebied afstaat waar voornamelijk Arabieren wonen.
Het is nog volstrekt onduidelijk wat de gevolgen zouden zijn voor de 250.000 inwoners van het gebied als het plan wordt uitgevoerd. Zo weet niemand of zij een stem krijgen bij de eventuele besluitvorming, en is het onbekend of zij hun Israëlische paspoort zouden verliezen, en alle rechten die daarmee samenhangen – al zou een dergelijke stap volledig in strijd zijn met het internationaal recht.
Lees het hele artikel van Sasha Kester