Humanistisch Verbond mede-ondertekenaar van pleidooi voor verbod op kernwapens

OPEN BRIEF AAN MINISTER KOENDERS

VN-onderhandelingen verbod op kernwapens
Geachte minister Koenders,
Eind maart starten de VN-onderhandelingen over een verbod op het meest gevaarlijke
massavernietigingswapen. Wij vinden het positief dat de Nederlandse regering heeft besloten hieraan inhoudelijk deel te nemen.(
1) We vragen u deze historische kans aan te grijpen om ervoor te zorgen dat Nederland met zoveel mogelijk andere landen tot een verbod komt dat ons dichterbij een kernwapenvrije wereld brengt.


Waarom moeten we van kernwapens af?
Volgens voorstanders zijn kernwapens nodig voor onze veiligheid, vooral in tijden van internationale
instabiliteit. Maar wapens die catastrofale en onomkeerbare humanitaire gevolgen hebben, kunnen
niet worden gezien als beschermend voor burgers of voor de mensheid in zijn geheel.(
2) Bovendien
kunnen kernwapens geen onderscheid maken tussen burgers en strijdende partijen, wat in strijd is
met het humanitair oorlogsrecht.


In tijden waar de Koude Oorlog lijkt te herleven en er sprake is van toenemende polarisatie
beargumenteren voorstanders dat kernwapens een machtsbalans in stand houden, die ervoor zorgt
dat ze juist nooit zullen worden gebruikt. Dit ‘oog om oog, tand om tand principe’ sluit ons inziens niet meer aan bij de huidige tijd.

Dialoog, onderhandelingen, bindende afspraken en elkaar aanspreken op humanitaire waarden zijn het fundament voor staten om op te bouwen.

Toch staan er tweeduizend kernwapens op scherp en kunnen in enkele minuten gelanceerd worden;
bewust of door misverstanden, menselijk of technisch falen. Recent hebben kernwapenstaten nog
openlijk gedreigd met de inzet van deze wapens en al angstig vaak zijn onbedoelde lanceringen op
het nippertje voorkomen. Experts achten de kans dat het misgaat dan ook veel groter dan in de Koude Oorlog, mede door het risico op cyberaanvallen of het in verkeerde handen vallen van deze wapens. Vanwege de catastrofale gevolgen is ieder risico van gebruik onaanvaardbaar.

De gevolgen van een kernexplosie zullen rampzalig zijn voor mens, dier en het milieu in het getroffen land, zonder hoop op substantiële hulp. Bovendien blijft de rest van de wereld niet buiten schot, zelfs als het een kleinschalige kernoorlog betreft. Grote hoeveelheden roet in de dampkring zullen leiden tot minder zonlicht, forse temperatuurdaling, enorme misoogsten, ongekende vluchtelingenstromen en tot twee miljard hongerdoden: de Nuclear Famine.(3)

Global zero: naar een wereld zonder kernwapens
Aan bovenstaande risico’s mag de wereld niet langer worden blootgesteld. Zeker omdat de huidige
15.000 kernwapens tot duizend keer sterker zijn dan de twee die Hiroshima en Nagasaki in één klap
verwoestten, waarbij 250.000 doden vielen. Nog altijd worstelen dagelijks 390.000 mensen met de
nasleep van die atoomaanvallen.(
4)


In 1970 ondertekenden vrijwel alle landen het non-proliferatieverdrag (NPV). Artikel VI van het NPV verplicht de verdragspartijen om te gaan onderhandelen met als doel global zero: algemene en complete nucleaire ontwapening.(5)
Tijdens de 71e
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties eind vorig jaar steunde een grote
meerderheid van de lidstaten de resolutie om onderhandelingen te beginnen over een verdrag dat
kernwapens verbiedt, leidend tot hun eliminatie. Het verbieden en elimineren van kernwapens door
een juridisch bindende overeenkomst is de enige garantie dat ze nooit meer gebruikt zullen worden.

Aanbevelingen
Vorig jaar nam de Tweede Kamer vier moties aan vóór nucleaire ontwapening.(
6)
Een ervan betrof een
oproep aan de regering om zich actief in te zetten voor een internationaal verbod op kernwapens. Wij
moedigen u aan om deze historische kans aan te grijpen om te komen tot een alomvattend en zo
helder mogelijk geformuleerd verbod op kernwapens, uiteindelijk leidend tot hun volledige eliminatie.
Voor de aankomende onderhandelingen vragen wij u om:

1. Zoveel mogelijk andere landen bij de onderhandelingen te betrekken. Nederland kan bij deze
onderhandelingen een essentiële rol spelen in het bouwen van bruggen tussen de
kernwapenstaten en andere landen.
2. Naar een verdrag toe te werken met daarin een verplichting voor de volledige afschaffing en
ontwapening van kernwapens en heldere kaders te stellen om dit doel te bereiken.
3. Aan te sturen op een verdragstekst, die gebaseerd is op het humanitair oorlogsrecht en in
overeenstemming is met de beginselen van dit recht. Ook bevelen wij u aan om in de
verdragstekst de humanitaire gevolgen van kernwapens te benoemen.
Clustermunitie, landmijnen, biologische en chemische wapens zijn al verboden, maar het meest
gevaarlijke massavernietigingswapen nog niet. Daarom is het nu hoog tijd om ook kernwapens
wereldwijd te verbieden – ter bescherming van de mensheid.


afzenders:
Gijs de Vries, Algemeen Directeur Nederlandse Rode Kruis
Christa Kompas, Directeur Humanistisch Verbond
Karin van den Broeke, Bestuurslid Wereldraad van Kerken
mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop-referent voor Kerk en Samenleving, Rooms-Katholieke Kerk
Jan Hoekema, voorzitter Mayors for Peace Nederland
Phon van den Biesen, vice-president Intern. Association of Laywers Against Nuclear Arms (IALANA)
Ewoud Goudswaard, Algemeen Directeur ASN Bank
Jan Gruiters, Algemeen Directeur PAX
Peter Buijs, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken
(NVMP)

************************************************************************************************************************************************************

1 Het kabinet laat er geen misverstand over bestaan: Nederland zal inhoudelijk deelnemen aan internationale besprekingen
over een verdrag voor een verbod op nucleaire wapens.”
1
(Kamerbrief, kenmerk DVB/NW-709/16, 27-10-2016)
2
Peter Maurer, speech ter gelegenheid van de ’70th anniversary of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki’ (2015)
https://www.icrc.org/en/document/nuclear-weapons-ending-threat-humanity
3
“Nuclear Famine: Global impacts of nuclear limited nuclear war on agriculture, food supplies , and human nutrition” (IPPNW,
2013): http://www.ippnw.org/pdf/nuclear-famine-two-billion-at-risk-2013.pdf

4 Het gaat om 190.000 overlevenden en 200.000 tweede generatie overlevenden. https://www.icrc.org/en/hiroshima-nagasaki
(2015)

5 Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of
the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under
strict and effective international control’ (NPT, art VI)
6 Motie van het lid Servaes (PvdA) c.s., 28 april 2016,
(Kamerstuk 34419 nr 11), motie van het lid Sjoerdsma (D66) en Van Bommel
(SP), 28 april 2016 (Kamerstuk Kamerstuk 34419 nr 9), motie van het lid Sjoerdsma (D66) en Servaes (PvdA), 28 april 2016
(Kamerstuk 34419 nr 10) en motie van het lid Voordewind (CU), 28 april 2016 (Kamerstuk 34419 nr 12)

 

Lezing en ontmoeting: ‘Planten Tegen Onrecht’

Zondag 19 maart 2017

Op 20 november 1944 werd Bastiaan Jan Ader gefusilleerd door de Nazi’s voor zijn bijdrage aan het verzet, waarbij ruim 200 joodse medelanders werden gered. Ds. Ader werd door het Joods Nationaal Fonds geëerd met 1100 naaldbomen, die, zo bleek later, over het Palestijnse Beit Netiv werden geplant.

Erik Ader vraagt aandacht voor dit onrecht. Hij sponsorde ter compensatie 1100 olijfbomen via Plant een Olijfboom en organiseerde i.s.m. Zochrot een ceremonie in Beit Netiv.

Zondagmiddag 19 maart 2017 spreekt Erik Ader voor het eerst publiek in Nederland over zijn ervaringen in Palestina en deelt hij het verhaal van zijn vader.

Inloop 14:30 u, aanvang 15:00 u, einde 18:00 u
Locatie: YWCA, F.C. Dondersstraat 23, Utrecht

https://planteenolijfboom.nl/

 

Goed nieuws: Humanistisch Vormingsonderwijs structureel bekostigd

Goed nieuws voor het humanisme en goed nieuws voor ons onderwijs:

De Eerste Kamer heeft op 20 februari 2017 met ruim tweederde meerderheid een wet
aangenomen die het
humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs structureel bekostigt.
Enorm belangrijk voor de ontwikkeling van een levensbeschouwelijke identiteit.
“Levensbeschouwing hoort in de klas en niet alleen achter de voordeur.”
Recent onderzoek toont aan dat één op de acht leraren kwesties als homoseksualiteit niet
durft te bespreken. Ook aan islam, aanslagen en het populisme van Trump en Wilders
waagt niet iedere docent zich. Het zijn onderwerpen die zich bevinden in het
levensbeschouwelijke domein van het leven. Zaken die er gewoon bij zouden moeten horen,
maar die docenten in verlegenheid brengen. Begrijpelijk, want het is hun deskundigheid niet
per se. Maar die deskundigen zijn er wel. Het zijn de humanistische of godsdienstige
vormingsonderwijzers, die opgeleid zijn om kinderen de eerste stappen te laten zetten op
hun levensbeschouwelijke pad.


Lef
Veel directeuren in het onderwijs missen het lef om humanistisch of religieus
vormingsonderwijs aan te bieden aan hun kinderen. Dat terwijl levensbeschouwelijke en
religieuze pluriformiteit de raison d’être is van het openbaar onderwijs. Nu heeft de Eerste
Kamer de wet aangenomen die na 100 jaar schoolstrijd de structurele bekostiging van dit
vormingsonderwijs regelt.
“Het openbaar onderwijs in Nederland is niet neutraal in de zin van de Franse laïcité,” zegt
Christa Compas, directeur van het Humanistisch Verbond. “De scheiding tussen kerk en
staat betekent niet dat levensbeschouwing en religie buiten de school moeten worden
gehouden. In artikel 23 van de Grondwet (het artikel dat het openbaar en het religieus
onderwijs regelt) staat nu juist dat het openbaar onderwijs de plicht heeft om godsdiensten
en levensbeschouwingen te eerbiedigen. De neutraliteit van het openbaar onderwijs
betekent dat een openbare school géén partij mag kiezen voor een van de stromingen. Op
een openbare school is ieder kind is welkom niet ongeacht zijn levensbeschouwing maar mét
zijn levensbeschouwing.”


Ruimte geven
Er lijkt zo langzamerhand niets meer zo privé als je godsdienst of levensovertuiging. Maar
hierdoor raken juffen en meesters vaak hopeloos in de knoop. Godsdienst of
levensovertuiging zijn onderdeel van de identiteit van mensen en dus ook van kinderen.
Compas: “Geef kinderen daarom de ruimte om hun eigen levensbeschouwelijke identiteit te
ontwikkelen en te onderzoeken. En leer ze tegelijkertijd uit te vinden hoe je op een goede
manier kritiek op elkaars religie en levensbeschouwing kunt hebben. Kortom maak ze er niet
immuun voor, maar laat ze spelenderwijs ontdekken wat er in de wereld te koop is, ook op
levensbeschouwelijke terrein. De vormingsonderwijzers zijn er klaar voor.
Lees verder
Meer over Humanistisch Vormingsonderwijs vind je op de site van HVO
Door Saskia Markx (Humanistisch Verbond)

STOP WAPENHANDEL

campagne tegenwapenhandel

DOE MEE MET PROTEST VAN STOP WAPENHANDEL,

DONDERDAG 19 JANUARI VAN

12 TOT 13 UUR DEN HAAG, BEATRIXPLEIN

 

KERSTMIS: VREDESWENSEN OF HAAT?

De kerstdagen zijn voor velen een aanleiding om te denken aan vrede en aan vredeswensen. Ook voor de koning of de paus.
Maar niet voor iedereen. PVV-leider Wilders heeft in zijn partijprogramma staan dat alle moskeeën gesloten moeten worden, hij bedreigt dus de godsdienstvrijheid in Nederland. En hij ziet in Kerstmis aanleiding om opnieuw op te roepen tot “de-islamiseren”. Met andere woorden: tot haat tegen een bevolkingsgroep. Het Humanistisch Vredesberaad beschouwt dit als droevig!

Geert Wilders op Twitter:

Koning, Paus, Premier.
Zalvende woorden
Maar het gaat erom dat we zonder islamterreur veilig kunnen leven en Kerst vieren

Nederlanders in Afghanistan: rondkijken in een verlaten Kamp Holland

Sinan Can en Thomas Blom maakten een documentaire in Afghanistan

Tienduizenden Nederlandse militairen reisden vanaf 2002 voor een wederopbomissie-in-100-secondeuwmissie naar Afghanistan om de Taliban te verdrijven en het land op te bouwen. 24 Nederlandse soldaten sneuvelden, 140 raakten er gewond en de militaire basis ‘Kamp Holland’ is nu een verlaten kamp. Heeft de missie eigenlijk wel iets opgeleverd?

Daar wilden onderzoeksjournalist Sinan Can (door het Humanistisch Vredesberaad uitgeroepen tot Journalist voor de Vrede 2016) en documentairemaker Thomas Blom achter komen. Ze maakten er een tweedelige documentaire over: Onze missie in Afghanistan. Het eerste deel wordt aanstaande maandag 12 december op NPO 2 om 21:10 uitgezonden.

Lees verder

Hoe het grote onrecht begon: de Kristallnacht van 1938

Herdenking: woensdag 9 november 2016 van 19:30 tot 20:30
***
***
Uilenburger synagoge, Nieuwe Uilenburgerstraat 91, Amsterdam
***
***
Organisatie: Platform Stop Racisme en Uitsluiting + Een Ander Joods Geluid
***
***
foto van Marlon Lema.

Manifestatie nucleaire impasse voorbij? 1/10 2016

nvmp_a2nucleaireimpasse

Uitlevering aan Rwanda? – Enerzijds/anderzijds

In december 2014 nam vredesorganisatie PAX samen met het Afrika Studiecentrum het initiatief voor een open brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, waarin geprotesteerd werd tegen de mogelijke uitlevering aan Rwanda van in Nederland verblijvende Rwandezen die worden verdacht van betrokkenheid bij de gruwelijke volkenmoord in dat land in 1994. Deze brief, door NRC Handelsblad geplaatst op 18 december 2014, en ondertekend door een aantal Afrika-deskundigen, stelde dat in Rwanda geen eerlijke processen te verwachten zijn, waarbij onder meer gewezen werd op waarschuwingen van Human Rights Watch en Amnesty International. Gesteld werd dat politieke motieven schuilen achter de behoefte van de Rwandese regering om de mensen om wie het hier gaat te berechten. Het zou het bewind van president Kagame er slechts om te doen zijn zich te ontdoen van zijn lastige opponenten.

Op het “webzine” Ravage plaatste Jos van Oijen op 8 januari 2015 een artikel waarin hij afstand nam van deze brief. Onder de titel “Waarom steunt PAX genocideverdachten?” betoogt hij onder meer dat de aangevoerde informatie tendentieus is, en dat de internationale advocaten die zich voor deze verdachten sterk maken voornamelijk mensen zijn die de genocide van 1994 bagatelliseren of ontkennen. Volgens hem zijn de oordelen van Human Rights Watch niet zo negatief, en is het belangrijkste dat mensen die van genocide verdacht worden hun berechting niet mogen ontlopen.

staatssecretaris Teeven

Het lijkt vrijwel onmogelijk uit te maken wie hier het gelijk aan zijn zijde heeft. Toenmalig staatssecretaris Teeven heeft in zijn antwoord op de open brief aangevoerd dat na 1994 in Rwanda een heel nieuw rechtsstelsel moest worden opgebouwd, en dat volgens het Rwanda-tribunaal, volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en volgens een aantal Europese rechtbanken de Rwandese rechterlijke macht nu aan de vereisten voldoet (hieraan meteen toevoegend dat er “zeker nog verbeteringen mogelijk zijn”).

Het is zeker een feit dat er veel gebeurd is aan de opbouw van het rechtsstelsel in Rwanda. Maar in een zeer recent rapport (15 april 2015) uit Human Rights Watch zich weliswaar positief over de economische en sociale opbouw in Rwanda en over het werk voor de emancipatie van vrouwen, maar kraakt het tegelijk harde noten over de interne rechtszekerheid. De enige overgebleven Rwandese mensenrechtenorganisatie (LIPRODHOR) is onder controle van de regering geplaatst. Binnenlandse oppositie is vrijwel onmogelijk. En mogelijk het ernstigste: de aanwijzingen stapelen zich op dat opponenten van het Rwandese bewind die naar het buitenland moesten vluchten daar alsnog bedreigd worden of zelfs vermoord zijn.

oppositiemensen vermoord door Kagame?

Al in juni 2011 waarschuwde de Britse politie enkele in Engeland wonende Rwandese ballingen dat volgens betrouwbare informatie hun veiligheid gevaar liep. De Rwandese regering zou instructie gegeven hebben hen uit de weg te ruimen. Rwanda’s president Kagame nam toen nog de moeite dit uitgebreid te ontkennen. Toen ik op Twitter hem er vragen over stelde haastte hij zich mij toe te voegen: “Would you kindly ask those who circulated the false reports to come clean on it since they have turned out to be lies please!” En vervolgens betoogde hij langdurig dat zulke “valse berichten” slechts bedoeld waren om de naam van Rwanda te beschadigen.

Maar het ging anders toen op 1 januari 2014 in Zuid-Afrika Patrick Karegeya gewurgd in zijn hotelkamer werd gevonden. Karegeya, voormalig hoofd van de Rwandese inlichtingendienst, was na een conflict met Kagame naar het buitenland gevlucht en was een van de oprichters van het Rwanda National Congress, een groepering die streeft naar omverwerping van het bewind-Kagame. Deze keer geen verontwaardigde ontkenningen meer uit Rwanda, maar op een bijeenkomst op 12 januari riep Kagame triomfantelijk uit: ”Iedereen die dit land verraadt zal de prijs ervoor betalen.” En op Twitter liet hij weten: Whoever you are just get to know that if/when you start a fight n things dont go in your favour,dont cry foul !” Toen ik hem ook hierover  beleefd vragen stelde kwam er niet alleen geen antwoord meer, maar blokkeerde hij mij, zodat vragen stellen op Twitter niet meer mogelijk is.

scepsis

Men kan natuurlijk aanvoeren dat wie streeft naar omverwerping van een bewind zulke risico’s over zichzelf afroept. Maar bij Rwanda’s duidelijke verantwoordelijkheid voor zulke liquidaties in het buitenland zullen velen toch wat moeite hebben om de toenmalige staatssecretaris Teeven te volgen die op 5 maart van dit jaar in het “Algemeen Overleg” met de Commissie voor Veiligheid en Justititie van de Tweede Kamer verklaarde: “Het justitiële en politionele apparaat van Rwanda is een enclave van relatieve rust in een regio waar het soms heel moeilijk is om iets terug te zien van de opbouw van een justitieel apparaat.” Teeven wees er nog op dat Nederland aan deze opbouw veel steun geeft, en dat in Rwanda twee Nederlandse rechters de ontwikkelingen van nabij volgen. Laten we maar hopen dat deze Nederlandse magistraten inderdaad nuttig werk kunnen doen, maar vooralsnog lijkt de scepsis van de Afrika-deskundigen zeker niet onbegrijpelijk.

P. J. K.

N.B. Het Gerechtshof van den Haag heeft op dinsdag 5 juli 2016 beslist dat de uitlevering door mag gaan.

Ereprijs “Journalist voor de Vrede” 2016 voor SINAN CAN

26 juni 2016

Het Humanistisch Vredesberaad heeft de tweejaarlijkse ereprijs “Journalist voor de Vrede 2016“ toegekend aan SINAN CAN, documentairemaker verbonden aan de omroepvereniging BNN-VARA.

Sinan Can kon wegens verblijf buitenslands de prijs niet zelf in ontvangst nemen. Thomas Blom, regisseur en metgezel van Sinan Can bij de serie “De Arabische Storm” nam namens hem het beeldje in ontvangst dat bij deze prijs hoort. Het werd hem overhandigd door de vorige prijswinnaar, Jan Eikelboom.

De Arabische Storm / Bloedbroedersontvangst prijs

In het juryrapport staat onder meer dat Sinan Can in zijn reeks documentaires “de Arabische Storm” de hoop en teleurstellingen van velen in de Arabische wereld heeft geschilderd op een wijze die vooral oog heeft voor de situatie van mensen, en voor wat die mensen te lijden hebben onder de gebeurtenissen waarop zij zelf vaak niet of nauwelijks invloed kunnen uitoefenen.  En dat hij in de televisieserie “Bloedbroeders”, die hij maakte samen met de Armeens-Nederlandse acteur Ara Halici, het langdurige taboe aan Turkse zijde aangaande de volkerenmoord op Armeniërs doorbroken heeft.

In zijn dankwoord zei Thomas Blom onder andere over Sinan Can: Een journalist die de meest geschikte persoon is om aan een Nederlands publiek te laten zien hoe de Arabische lente tot een storm is uitgegroeid. Met het beste van twee werelden en zijn warme persoonlijkheid maakt Can snel contact met mensen. Door zijn kritische maar oprechte houding gingen deuren open en bekeek hij de verhalen vanuit verschillende perspectieven, gedreven om bij te dragen aan een rechtvaardige wereld.

vredesprijs3

 

De ereprijs voor de “Journalist voor de Vrede” wordt elke twee jaar door het Humanistisch Vredesberaad toegekend aan een journalist, programmamaker, publicist of cartoonist in het Nederlandse taalgebied die door onafhankelijke, objectieve en kritische berichtgeving bijgedragen heeft tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid.