Wereldwijde uitgave aan kernwapens 2019

Het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens

     De Internationale Campagne voor het Afschaffen van Kernwapens (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) en haar partners hadden er al tien jaar lang voor gepleit. En op 7 juli 2017 keurde een overweldigende meerderheid van de landen van de wereld een verdrag goed dat een mijlpaal betekende: een wereldwijd akkoord om kernwapens te ver-bieden, officieel bekend als het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (UN Treaty on the Prohibition  of Nuclear Weapons, TPNW).

Dit verdrag verbiedt naties kernwapens te ontwikkelen, er proeven mee te nemen, ze te fabriceren, te vervoeren, te bezitten, op te slaan, te gebruiken of met het gebruik ervan te dreigen. Het verbiedt de landen ook toe te laten dat kernwapens op hun grondgebied worden gestationeerd. Tevens is het verboden anderen bij te staan bij, aan te moedigen tot of aan te zetten tot activiteiten als deze.

     Een natie die over kernwapens beschikt kan zich bij het verdrag aansluiten op voorwaarde dat ze toezegt deze te vernietigen volgens een juridisch bindend plan met een tijdslimiet. Evenzo kan een natie toetreden die de kernwapens van een andere natie op haar grondgebied huisvest, mits zij toezegt deze binnen een concreet aangegeven termijn te verwijderen. 
Naties zijn verplicht hulp te bieden aan alle slachtoffers van het gebruik en het beproeven van kernwapens en maatregelen te nemen om de besmette gebieden te saneren.  De preambule van het verdrag erkent de schade die wordt geleden door kernwapens, met inbegrip van de onevenredige effecten voor vrouwen en meisjes, en op inheemse volkeren overal op de wereld.

Het TPNW treedt in werking zodra 50 landen het hebben geratificeerd of ertoe zijn toegetreden.

In het rapport “Enough is Enough: 2019”, gepubliceerd door bovengenoemde ICAN, wordt gesignaleerd dat in 2019 naar schatting ca 72,9 miljard dollar is bersteed aan het ontwikkelen en instandhouden van kernwapens. De VS hebben hierin het grootste aandeel.

In een persbericht van 30 mei jl. signaleert de NVMP (Artsen voor Vrede) dat Nederland geen zeggenschap heeft bedongen over het gebruik van de kernwapens die opgeslagen liggen op de vliegbasis Volkel.
De NVMP refereert aan het regeerakkoord dat bepaalt dat Nederland zich actief inzet voor een kernwapenvrije wereld.
Een motie van SP’er Van Leemput, gesteund door de PvdA en GroenLinks, waarin de regering gevraagd wordt in het licht van het regeeerakkoord een plan te formuleren t.a.v het beleid inzake kernwapens wordt nog steeds niet in stemming gebracht. De reden: te weinig steun bij de coalitiepartijen.
Ook al wordt thans onze aandacht afgeleid door de coronacrisis, het blijft noodzakelijk te streven naar een kernvrije wereld, zeker met het oog op de herdenking van de atoombommen die 75 jaar geleden op Hirosjima en Nagasaki vielen.

Comments are closed.