Archives for juni2020

Het einde van Palestina?

Joint letter by 1.080 parliamentarians from 25 European countries to European governments and leaders against Israeli annexation of West Bank Tekst vertaald uit de orginele publicatie

Wij, parlementariërs uit heel Europa, die zich inzetten voor een op regels gebaseerde wereldorde, delen onze ernstige bezorgdheid over het plan van president Trump voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en het nakende vooruitzicht van Israëlische annexatie van het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever. We maken ons grote zorgen over het precedent dat dit zou scheppen voor de internationale betrekkingen in het algemeen.
Al decennia lang promoot Europa een rechtvaardige oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict in de vorm van een tweestatenoplossing, in overeenstemming met het internationaal recht en relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Helaas wijkt het plan van president Trump af van internationaal overeengekomen parameters en principes. Het bevordert effectief permanente Israëlische controle over een gefragmenteerd Palestijns grondgebied, laat de Palestijnen geen soevereiniteit en geeft groen licht aan Israël om eenzijdig een groot deel van de Westelijke Jordaanoever te annexeren

Overeenkomstig het Trump-plan stelt het nieuwe regeerakkoord van Israël dat de regering met annexatie kan doorgaan op 1 juli 2020. Een dergelijke stap zal de vooruitzichten van de Israëlisch-Palestijnse vrede fataal zijn en zal de meest elementaire normen die internationaal betrekkingen, waaronder het VN-Handvest.
We zijn diep bezorgd over de impact van annexatie op het leven van Israëli’s en Palestijnen, evenals het destabiliserende potentieel in een regio voor de deur van ons continent. Deze zorgen zijn niet minder ernstig in een tijd waarin de wereld worstelt met de COVID-19-pandemie, de grootste collectieve noodsituatie waarmee we al decennia te maken hebben.

Toegevoegd: De meeste van deze nieuwe outposts dateren van sinds de tijd dat Trump president van de Verenigde Staten is. bron: https://peacenow.org.il/en/cabinet-approved-700-units-for-palestinians-last-year-in-practice-only-6-were
Teken de petitie

Als waardering voor Europa’s langetermijnengagement voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, vragen we de Europese leiders om daadkrachtig op te treden in antwoord op deze uitdaging. Europa moet het voortouw nemen bij het samenbrengen van internationale actoren om annexatie te voorkomen en de vooruitzichten van de tweestatenoplossing en een rechtvaardige oplossing voor het conflict veilig te stellen.
Europese vertegenwoordigers, waaronder de hoge vertegenwoordiger van de EU, Josep Borrell, hebben verklaard dat annexatie “niet onomstreden kon verlopen”. Wij staan hier volledig achter: het verwerven van grondgebied met geweld heeft geen plaats in 2020 en moet evenredige gevolgen hebben. Het niet adequaat reageren zou andere staten met territoriale aanspraken aanmoedigen om de basisbeginselen van het internationaal recht te negeren. De op regels gebaseerde wereldorde staat centraal in Europa’s eigen stabiliteit en veiligheid op lange termijn. We hebben een diepgaand belang en verantwoordelijkheid om het te beschermen.
Een duurzame oplossing voor het conflict moet voldoen aan de legitieme ambities en veiligheidsbehoeften en gelijke rechten van zowel Israëli’s als Palestijnen garanderen. Europa heeft de diplomatieke instrumenten om dit rechtvaardige doel te bevorderen en we staan klaar om dergelijke inspanningen te ondersteunen.

Wereldwijde uitgave aan kernwapens 2019

Het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens

     De Internationale Campagne voor het Afschaffen van Kernwapens (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) en haar partners hadden er al tien jaar lang voor gepleit. En op 7 juli 2017 keurde een overweldigende meerderheid van de landen van de wereld een verdrag goed dat een mijlpaal betekende: een wereldwijd akkoord om kernwapens te ver-bieden, officieel bekend als het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (UN Treaty on the Prohibition  of Nuclear Weapons, TPNW).

Dit verdrag verbiedt naties kernwapens te ontwikkelen, er proeven mee te nemen, ze te fabriceren, te vervoeren, te bezitten, op te slaan, te gebruiken of met het gebruik ervan te dreigen. Het verbiedt de landen ook toe te laten dat kernwapens op hun grondgebied worden gestationeerd. Tevens is het verboden anderen bij te staan bij, aan te moedigen tot of aan te zetten tot activiteiten als deze.

     Een natie die over kernwapens beschikt kan zich bij het verdrag aansluiten op voorwaarde dat ze toezegt deze te vernietigen volgens een juridisch bindend plan met een tijdslimiet. Evenzo kan een natie toetreden die de kernwapens van een andere natie op haar grondgebied huisvest, mits zij toezegt deze binnen een concreet aangegeven termijn te verwijderen. 
Naties zijn verplicht hulp te bieden aan alle slachtoffers van het gebruik en het beproeven van kernwapens en maatregelen te nemen om de besmette gebieden te saneren.  De preambule van het verdrag erkent de schade die wordt geleden door kernwapens, met inbegrip van de onevenredige effecten voor vrouwen en meisjes, en op inheemse volkeren overal op de wereld.

Het TPNW treedt in werking zodra 50 landen het hebben geratificeerd of ertoe zijn toegetreden.

In het rapport “Enough is Enough: 2019”, gepubliceerd door bovengenoemde ICAN, wordt gesignaleerd dat in 2019 naar schatting ca 72,9 miljard dollar is bersteed aan het ontwikkelen en instandhouden van kernwapens. De VS hebben hierin het grootste aandeel.

In een persbericht van 30 mei jl. signaleert de NVMP (Artsen voor Vrede) dat Nederland geen zeggenschap heeft bedongen over het gebruik van de kernwapens die opgeslagen liggen op de vliegbasis Volkel.
De NVMP refereert aan het regeerakkoord dat bepaalt dat Nederland zich actief inzet voor een kernwapenvrije wereld.
Een motie van SP’er Van Leemput, gesteund door de PvdA en GroenLinks, waarin de regering gevraagd wordt in het licht van het regeeerakkoord een plan te formuleren t.a.v het beleid inzake kernwapens wordt nog steeds niet in stemming gebracht. De reden: te weinig steun bij de coalitiepartijen.
Ook al wordt thans onze aandacht afgeleid door de coronacrisis, het blijft noodzakelijk te streven naar een kernvrije wereld, zeker met het oog op de herdenking van de atoombommen die 75 jaar geleden op Hirosjima en Nagasaki vielen.