Archives for augustus2013

Ongemakkelijke vragen bij gebruik gifgas in Syrië

De vragen van Martin Janssen (Arabist woonachtig in Jordanië; Volkskrant 30/08-2013)

Jarenlang heeft Syrië de gelegenheid gehad om biologische en chemische wapens te produceren. Sinds de gewapende opstand hebben landen zoals Turkije, Saoedi Arabië en Qatar wapens geleverd aan het vrije Syrische leger en andere milities.
In juni 2012 veroverde het vrije Syrische leger een grote militaire basis in Aleppo. In deze basis waren grote hoeveelheden chemische wapens opgeslagen. Het is mogelijk dat zowel het vrije Syrische leger en / of andere milities en de Syrische regering de beschikking hebben over de chemische wapens.

Naar aanleiding van de gebeurtenis van 21 augustus stelt Martin Janssen de volgens vragen:
Hoe is het mogelijk dat een aantal uren voor het daadwerkelijk bombardement als filmpjes van slachtoffers op YouTube waren verschenen?
Waarom vertonen de hulpverleners geen sporen van vergiftiging door de chemische wapens, terwijl zij geen beschermende kleding dragen?
Het gebied, dat getroffen was door de vergiftiging was al ruim een jaar in handen van het vrije Syrische leger en werd zeer vaak gebombardeerd. Een groot gedeelte van de bevolking was al weggetrokken. Waar komen al deze slachtoffers – voornamelijk vrouwen en kinderen- vandaan?
Hoe wordt de betrouwbaarheid door de VS c.s. ingeschat? Enerzijds twijfelen de VS aan de waarde van de uitkomst omdat het onderzoeksteam pas na vier dagen toestemming kregen om het gebied binnen te gaan. Anderzijds worden de bevindingen van het onderzoeksteam gebruikt om een aanval te rechtvaardigen.

zie voor de volledige tekst uit de Volkskrant

Demonstratie tegen interventie in Syrië 31/08 13:00 Vredespaleis

Een ad hoc coalitie van organisaties organiseert een demonstratie
tegen interventie in Syrië: a.s. zaterdag 31 aug. om 13:00,
startpunt: Vredespaleis Den Haag

De demonstratie kiest geen partij, maar roept o.a. op om tot een
politieke oplossing te komen, bijvoorbeeld door de afgeblazen
onderhandelingen in Geneve alsnog te starten.

Meer op Facebook:
https://www.facebook.com/events/641899002501985/

Kandidaten Journalist voor de Vrede

>
vredesprijs2
Media en democratie zijn onlosmakelijk verbonden in onze westerse samenleving. In de snelle digitale informatiewereld blijft goed onderzoek naar de “werkelijke” feiten toch een basisbehoefte. We informeert ons? De blogger? de correspondent? De journalist bij de poort? De mens tussen de massa/ in het geweld? Of de overheid?Wat is/was de waarheid? Dat wat de fotograaf vastlegt?

Veel beslissingen zijn in het verleden genomen op grond van onjuiste gegevens. Soms met dramatische gevolgen. In Irak weten de mensen wat dat betekent. In een democratische rechtsstaat moeten wij daartegen protesteren. Wij allen hebben de plicht om onze leiders kritisch te volgen bij hun beleid. Goede onafhankelijke journalistiek is daarom belangrijk.

Een reden te meer om goede journalisten te waarderen. Informatie over oorlog en vrede is een van de doelstellingen van het Humanistisch Vredesberaad. Daarom kent het HVB elke twee jaar een prijs toe aan die opvalt door publicaties over conflict/gebieden in de Nederlandse taal.
Wij nodigen ook u uit om uw voorkeur voor een kandidaat aan te geven via: info@humanistischvredesberaad.nl.

Voor de in 2014 toe te kennen prijs zijn tot nu toe voorgesteld (alfabetisch):

Joeri Boom (verslagen uit Pakistan voor VN en NRC Handelsblad)
Jan Eikelboom (Syrië, Irak)
Monique van Hoogstraten (Israël/Palestina voor NOS en Trouw)
Sander van Hoorn (uit Midden-Oosten voor NOS)
Judit Neurink (Trouw)
Leonie van Nierop (Israël en Palestina voor NRC Handelsblad)
Nathalie Righton Nabije Oosten, Afghanistan (VK)
Bram Vermeulen (Turkije en grens Syrie voor VPRO, NRC, NOS)

 

 

SLOOP DE MUUR naar de Tweede Kamer en reactie Dries van Agt

 

Op 12 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats “Sloop de Muur, sancties tegen Israël”. Dit bijzondere debat was tot stand gekomen door het gelijknamige burgerinitiatief dat 65.000 handtekeningen heeft opgehaald

Oud-premier Dries van Agt hield een vurig pleidooi voor erkenning van het internationaal recht en eerbiediging van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof uit 2004 dat oordeelde dat de muur niet op Palestijnse grondgebied magstaan.

De organisaties die het burgerinitiatief “Sloop de Muur”, sancties voor Israël, op 12 juni 2013 naar de kamer brachten om een debat van de volkvertegenwoordigers tot stand te brengen, kregen complimenten. Het debat ging (voor het eerst volgens insiders) over maatregelen tegen Nederlandse (diplomatieke en economische)betrokkenheid bij de bezettingseconomie. Op dat vlak is een grote sprong gemaakt op een lange weg.

Opvallende zaken:

1. De stemming over de motie Voordewind die tegen etikettering is gericht is NIET gesteund door VVD en CDA.
2. De motie van D66 om geen nadere banden aan te gaan is afhankelijk van verloop onderhandelingen van Kerry. Zoals eigenlijk alles in de politiek.
3. Timmermans komt terug met een brief over het actieve ontmoedigingsbeleid dat Nederland schijnt te voeren. Dit punt zal in de komende periode van groot belang worden.
4 De Roon schermde met een nieuw rapport van NGO monitor. “Lack of Due Diligence and Transparency in European Union Funding for Radical NGOs”. Het is een aanval op de Isrëlische organisatie Coalition Women for Peace en Dalit Baum http://www.ngo-monitor.org/article/lack_of_due_
5. De spanningen ín de PvdA die tijdens het hele debat voelbaar waren, hebben een dramatische wending gekregen met het aftreden van Désirée Bonis. De schuivende discussie in de Kamer is zeker ook aan haar te danken.

  Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief “Sloop de muur, sancties tegen Israël”

motie-Voordewind c.s. over niet labelen van producten afkomstig van de Westelijke Jordaanoever -V (=verworpen)
motie-Sjoerdsma over niet intensiveren van de banden met Israël – V
motie-Van Bommel over het bijeenroepen van de associatieraad – V
gewijzigde motie-Van der Staaij c.s. over de uitspraak dat het veiligheidshek geen reden vormt voor sancties – V
de motie-Van Ojik over de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof V
(aangehouden) -de motie-Bonis over het ontmoedigen van Nederlandse bedrijven om zaken te doen met bedrijven in nederzettingen AANG
motie-Bonis over de betrekkingen van Nederland met Israël en de Palestijnse Autoriteit .- V

 Na de behandeling van het Burger Initiatief “Sloop de muur” op 12 juni 2013 reageert Dries van Agt op de behandeling in de kamer:

Na 30 jaar terug in de Kamer

 Helaas leverde het debat niet op wat de meer dan zestigduizend ondertekenaars van het burgerinitiatief en veel anderen hadden gehoopt: politieke steun voor een hardere aanpak van de Israëlisch regering, die volop
doorgaat met illegaal beleid dat vrede blokkeert. Er was zelfs geen Kamermeerderheid voor het opschorten van de “intensivering” van de Nederlands-Israëlische betrekkingen, die op dit moment gestalte krijgt. Hoe is het
mogelijk? Het debat vond plaats vlak voor het bezoek dat minister van Buitenlandse Zaken Timmermans deze week aan Israël en de Westelijke Jordaanoever bracht. Met de Israëlische premier Netanyahu kondigde hij de oprichting van een Nederlands-Israëlisch Samenwerkingsforum aan. De plannen van het vorige kabinet, dat Israël onvoorwaardelijke steunde, worden nu uitgevoerd – met actieve medewerking van de PvdA. Dat stelt mij ernstig teleur.

In december zei Timmermans in antwoord op Kamervragen: “Uitbreiding van de nederzettingen is de grootste bedreiging Voor een twee-statenoplossing. Nederland, in samenwerking met andere EU-lidstaten, zal trachten de Israëlische autoriteiten hiervan te weerhouden.” Van deze krachtige positie lijkt weinig over. Vandaag zei Timmermans in de Tweede Kamer: “Nederland is tegen sancties”. Zo krijgt Israël carte blanche om door te gaan met de bouw van nederzettingen.

 En dat doet Israël. Sterker nog, op de dag dat minister Timmermans met premier Netanyahu de oprichting van het Nederlands-Israëlische Samenwerkingsforum aankondigde, verklaarde de Israëlische minister Naftali Bennet, prominent lid van de regering-Netanyahu en leider van de extremistische Habayit Hayehudi partij, detwee-statenoplossing dood:

De standpunten van leden van de regering-Netanyahu ten aanzien van nederzettingen en de twee-statenoplossing hebbenwe voor u in kaart gebracht: Regering Netanyahu: van en voorkolonisten. Onthutsend. Dát zijn de politieke partners met wie de Nederlandse regering nóg intensiever gaat samenwerken. Dat er ook een Nederlands-Palestijns Samenwerkingsforum gaat komen, verandert niets aan het fundamentele probleem dat Nederland de betrekkingen met Israël intensiveert, terwijl Israël de twee-statenoplossing feitelijk vernietigt.

 In 1983, kort na mijn aftreden als premier, woonden er zo’n 100.000 kolonisten in de bezette gebieden, waarvan het overgrote deel in Oost-Jeruzalem. 10 jaar later, aan het begin van het Oslo-proces, was het aantal meer dan verdubbeld. Nog eens tien jaar later, in 2003, woonden er bijna 400.000 kolonisten in bezet gebied. Anno 2013 staat de teller op 550.000 kolonisten. Terwijl de nederzettingen blijven groeien, verschuilt onze regering zich achter de Verenigde Staten. De VS trachten op dit moment tussen Israël en de Palestijnen te bemiddelen.

Minister Timmermans kwalificeerde deze poging als “niet alleen de beste, maar ook de enige optie om het vredesproces weer op gang te krijgen”. Maar wat als het Amerikaanse initiatief faalt? De kans daarop is groot, ook omdat de Amerikanen hun verzet tegen het nederzettingenbeleid feitelijk hebben opgegeven. Dat mag niemand verrassen. De VS is nooit een eerlijke bemiddelaar geweest. De Amerikaanse historicus Rashid Khalidi schreef er het onthullende boek “Brokers of Deceit” over. De verantwoordelijkheid van Europa is hierdoor des te groter. Daarover ging ook de toespraak die Koos van Dam afgelopen maandag in Den Haag hield, in het bijzijn van Kamerleden Han ten Broeke (VVD) en Sjoerd Sjoerdsma (D66).

Koos van Dam is voormalig Nederlands ambassadeur in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland en Indonesië en lid van de Raad van Advies van The Rights Forum. Van Dam is tevens lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), die onlangs het belangrijke rapport “Tussen Woord en Daad” publiceerde. Ik wil besluiten met een belangrijk citaat uit Koos van Dam’s toespraak, waarvan een verkorte versie door opiniesite joop.nl is gepubliceerd:

 “De buitenwereld verwacht dat Israël en de Palestijnen onderling wel tot overeenstemming zullen kunnen komen via onderhandelingen, maar vergeet daarbij dat we hier te maken hebben met twee volledig ongelijke partijen: de almachtige Israëlische bezetters en de grotendeels machteloze bezette Palestijnse bevolking die niet in de gelegenheid is haar fundamentele rechten te beschermen… De enige manier om de totstandkoming van een twee-statenoplossing te helpen bewerkstelligen is door zware druk uit te oefenen op Israël. De afgelopen tientallen jaren hebben meer dan voldoende uitgewezen dat officiële resoluties en vriendelijke woordengeen enkel resultaat hebben opgeleverd.”

Mogen deze woorden doordringen in Den Haag.

Hartelijke groet, Dries van Agt