Archives for juni2013

bandbreedte

Net als Nederland is ook de Filippijnen een democratie. Eens in de zoveel tijd kunnen we stemmen en “volks” vertegenwoordigers kiezen. Een democratie heeft een aantal eigenschappen waardoor het zich onderscheid van andere regeringsvormen zoals een Theocratie of Dictatuur. Vrijheid van meningsuiting is zo’n onderscheid.
In theorie is in beide landen deze vrijheid van meningsuiting gegarandeerd via de grondwet. In de praktijk staat die vrijheid stevig onder druk.
Ik werk nu twee jaar op de Filippijnen in een landelijk gebied op ongeveer 5 uur rijden van de hoofdstad Manilla. In mijn vrienden en kennissen kring zijn er het laatste jaar al 3 mensen vermoord omdat ze het opnamen voor de arme boeren, vissers en oorspronkelijke bewoners. Een van hen was de Nederlander Willem Geertman; een mensenrechten activist die voor de deur van zijn kantoor geexecuteerd werdt. 3 Juli, precies een jaar geleden.
Op de Filippijnen mag je zeggen wat je wilt, zolang je maar niet in het vaarwater komt van degene die de werkelijke macht hebben. Zo protesteerde Willem tegen de belangen van de Angara clan, die een vrijhandelszone wil ontwikkelen in de streek rondom de stad Baler. Hiervoor moet de boerenbevolking plaats maken. Gronden die al generaties lang door hen worden bewerkt worden nu door deze familie clan als grondbezit geclaimed en de boeren kunnen vertrekken. Ook locale mensen als Waldo Palispis en Joey Estriber hebben hun woordelijk verzet met de dood moeten bekopen. Een rechtstreeks verband tussen hun dood en de Angara clan is natuurlijk niet hard te maken. De dader van de moord op Willem Geertman is bekend, maar (nog) niet veroordeeld, terwijl de daders van de twee andere moorden nog onbekend zijn.

Ook in Nederland is de vrijheid van menigsuiting een te pas en te onpas gebruikt artikel uit de grondwet. Maar ook hier zitten er grenzen aan wat je wel en niet kunt zeggen. Grenzen die niet zozeer door de wet alswel door degene die de macht hebben of hun vertegenwoordigers worden gesteld. Een paar voorbeelden:
Ten tijde van de 2de golfoorlog demonstreerden verschillende mensen tegen het beleid van president Bush. Ook ik deed dat met een poster waarop het hoofd van President Bush was afgebeeld met daaronder de tekst “Bush Terrorist”. Ik werd door de Rotterdamse politie gearresteerd en een nacht in de cel gezet wegens het beledigen van een bevriend staatshoofd. Nu staat er inderdaad wat in de wet over beledigingen, maar niet iets dat ook maar in de verte van toepassing kon zijn op mijn arrestatie. Een klacht over het politieoptreden werdt door de klachtencommissie naast zich neer gelegd. Het was uiteindelijk de Nationale Ombudsman die het politie optreden scherp veroordeelde en mij een in het gelijk stelde.
Niet zolang geleden was er weer zo’n gevalletje. Dit keer met een dame die gekant was tegen het koningshuis. Toen ze dit tijdens de kroningsdag duidelijk maakte met een poster werdt ze opgepakt en tot na de kroning in de cel gezet. Later werdt ze vrijgelaten met de smoes dat “men” niet wist wie de dame in kwestie was en wat ze allemaal van plan was.
Enkele jaren geleden was er ter gelegenheid van 1 mei een kleine demonstratieve optocht door Rotterdam van mensen die 1 mei wilden vieren en deze international dag kenbaar wilde maken aan een groter publiek. De politie sloot de groep van ongeveer 80 personen in en eiste dat alle stokken van de spandoeken en poster afgehaald zouden worden. Hierdoor was van een behoorlijke optocht of demonstratie geen sprake meer, en de demonstranten weigerde dan ook. Hierop kwam politie te paard op de mensen ingereden en werdt de wapenstok hardhandig op kinderen, vrouwen en oudere mensen gebruikt. Ongelofelijk? Bekijk de diverse filmpjes op youtube: demonstratie 1 mei Rotterdam.
Onwelkome uitingen van meningen wordt niet op prijs gesteld door mensen die het voor het zeggen hebben. Niet in Nederland en niet op de Filippijnen. Het is een kwestie van bandbreedte waarbinnen je kunt protesteren. Ga je je daaraan ten buiten, dan moet je daarvoor betalen. In Nederland met een pak slaag of een paar uur tot dagen celstraf, in de Filippijnen betaal je –soms- met je leven.
Wil Wolfs
General Nakar
Philippines

Onze website in een nieuw jasje

Vandaag, op Wereld Humanisme Dag 2013, presenteren wij vol trots onze nieuwe website. Na 10 jaar hebben wij gekozen voor een nieuw uiterlijk. Onze doelstellingen blijven als vanouds. Nadruk willen wij in de toekomst leggen op:
– informatie over ontwikkelingen rondom politiek, oorlog en vrede in diverse landen
– Journalist voor de vrede;
– Internationale tekenwedstrijd voor de vrede (TVV).  Met als hoogtepunt een activiteit in november 2014 samen met HVO docenten

De nieuwe website is ook bedoeld als platform voor uw inbreng. Mail berichten naar onze redactie: redactie@humanistischvredesberaad.nl

Tevens hebben wij een webshop. Hier kunt u allerlei (studie) materiaal bestellen.

 

Meer informatie over Wereld Humanisme Dag treft u hier:

 

 header-logo

We lijden aan strategisch analfabetisme

Bron: Universiteit van Leiden

We lijden aan strategisch analfabetisme’

Politieke, militaire en wetenschappelijke denkers hebben last van strategisch analfabetisme. Strategisch denken moet daarom een kerncompetentie worden bij de ministeries van BuZa en Defensie. Dit zei Isabelle Duyvesteyn, hoogleraar Strategische studies aan de Universiteit Leiden 10 juni in haar oratie.

Essentie van oorlog

Duyvesteyn betoogt dat we in de afgelopen twee decennia in belangrijke mate verleerd zijn om strategisch te denken. Strategisch denken gaat om het verbinden van gestelde doelen met de juiste middelen in internationale betrekkingen. Het vakgebied van strategische studies kent een lange traditie van het toepassen van wetenschappelijke methodes om regels en wetmatigheden van oorlogvoering te achterhalen. Sinds het begin van de negentiende eeuw is geprobeerd om op basis van nauwkeurige studie te doorgronden wat de essentie van oorlog was.

 

Complexe context van allianties en coalities

Maar tot vandaag de dag zijn er geen algemeen geldende wetmatigheden naar voren gekomen. Deze drang naar regels en principes staat, zo beargumenteert Duyvesteyn, gedegen strategisch denken in de weg. Strategisch denken schrijft uiteindelijk niet voor wat je precies zou moeten denken bij het voeren van oorlog maar biedt veel meer een kader over hoe na te denken over oorlog. Strategisch denken is moeilijk omdat het uitgaat van een langetermijnvisie die vaak niet te realiseren is in korte electorale cycli en in de complexe context van allianties en coalities. Toch is strategisch denken essentieel om buitenlands politieke doelstellingen te realiseren. Wat willen wij bijvoorbeeld met staten die geplaagd worden door gewapend conflict en hoe kunnen we bijdragen aan hun stabilisering?

Kerncompetentie strategische planning

Dit zijn sleutelvragen die een antwoord behoeven voor het ontwikkelen van een nieuwe en noodzakelijke strategische visie. De oplossing die Duyvesteyn aandraagt om tot meer strategisch denken te komen is het ontwikkelen van een kerncompetentie strategische planning als carrièretraject bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Ook is er een rol weggelegd voor onderwijs en onderzoek om bij te dragen aan een noodzakelijk debat over strategisch denken en de essentie van strategie.

Isabelle Duyvesteyn

Isabelle Duyvesteyn is bijzonder hoogleraar Strategische studies en internationale veiligheid aan de Universiteit Leiden, namens de Stichting Strategische Studies. Ze is ook universitair hoofddocent Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht

Petitie voor het behoud van Humanistisch Vormingsonderwijs

Behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijsWij

bestuur en medewerkers van de stichting Dienstencentrum GVO en HVO, de stichting HVO Primair, de stichting Protestants Centrum GVO (PC GVO), de stichting Platform voor Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) in samenwerking met het Contactorgaan voor Moslims en Overheid (CMO), de stichting Rooms-Katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (RK GVO) en de stichting Hindoeraad Nederland (HRN)

en ieder ander die het godsdienstig en/of  humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen een warm hart toedraagt,

constateren

  1. dat het kabinet voornemens is de volledige subsidie van 10 miljoen voor het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs stop te zetten per 1 januari 2014;
  2. dat jaarlijks 75.000 leerlingen dit onderwijs ontvangen van ca. 700 docenten;

overwegen

dat de bijdrage die godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs leveren aan de vorming van kinderen zowel voor henzelf als voor de samenleving van grote waarde is, omdat:

◦    in lessen GVO en HVO levensvragen met de leerlingen worden verkend, waardoor ze toegerust worden om straks hun plek in te nemen in de Nederlandse samenleving;

◦    de leerlingen van binnenuit kennis maken met een levensbeschouwing, die bij hen onbekend is, of een verdieping in de levensbeschouwing vinden die ze van huis uit mee krijgen;

◦    de leerlingen door dit onderwijs op jonge leeftijd leren begrip op te brengen voor verschillende levensbeschouwelijke visies en zo respect en tolerantie worden bevorderd;

◦    dit onderwijs wordt verzorgd door 700 goed gekwalificeerde docenten (Wet BIO) vanuit de organisaties, die met specialistische kennis in staat zijn op professionele manier invulling te geven aan levensbeschouwelijke vorming;

◦    dit vormingsonderwijs invulling geeft aan het pluriforme karakter van de openbare basisschool;

dat door het beëindigen van de subsidie aan het recht op dit onderwijs (art. 50 en 51 Wet Primair Onderwijs) wordt getornd, omdat dit zonder bekostiging niet is uit te voeren;

dat de minister haar bezuiniging motiveert met het argument dat GVO en HVO thuishoren op het religieus-bijzonder onderwijs en daarmee miskent dat het humanistisch vormingsonderwijs niet gebaseerd is op een religie en dus ook niet kan uitwijken naar religieus-bijzondere scholen;

en verzoeken

de leden van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs en de Tweede Kamer niet in te stemmen met de voorgenomen bezuiniging op het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen.

Bezuinigingen op godsdienst – en vormingsonderwijs

Schermafbeelding 2013-06-03 om 21.05.22Het kabinet gaat flink korten op onderwijssubsidies. Dat h0ebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker vanmiddag bekend gemaakt. Alleen de subsidie die niet bijdraagt aan echte onderwijstaken wordt volgens hen geschrapt. Onder andere het humanistisch onderwijs en het godsdienstonderwijs krijgen geen subsidie meer. Wij spraken Joël Voordewind, tweede Kamerlid namens de ChristenUnie.

Ook Boris van der Ham, voorzitter van het humanistisch verbond is niet blij met de bezuinigingen.

Met de maatregelen is een bedrag van 200 miljoen euro gemoeid. Het kabinet wil dat bedrag op andere manieren aan onderwijs en onderzoek besteden.

zie de volgende uitzending:

http://www.spirit24.nl/#!player/index/program:26155566/group:14627811/spirit-24-nieuws-30-mei-2013/